Bulletin 3

UIT DE DIRECTIERAAD

Herziening Ondersteuningsstructuur TCC

De projectgroep HOT is op 23 september 2015 van start gegaan en is op dit moment zeven keer bijeen geweest. Het doel van deze projectopdracht is een advies uit te brengen aan de directieraad in de vorm van een samenhangend beleidsdocument waarin de vormgeving en invulling van passend onderwijs binnen het TCC en de daarbij behorende samenwerking met de partners in de onderwijsketen, externe zorgverleners en Gemeenten wordt beschreven. Hierbij wordt uitgegaan van de missie en visie van het Twents Carmel College:

     • Inzetten op maximale participatie in de reguliere onderwijs setting;
     • Gebruik maken van arrangementen die deze ambitie ondersteunen;
     • Een passende en hedendaagse ondersteuningsstructuur.

Onderstaande documenten zijn voor iedereen vanaf vandaag beschikbaar op de L schijf. L- Schijf > centraal > HOT.

 

Documenten
1. Mindmap herziening ondersteuningsstructuur Twents Carmel College;
2. Notitie TCC visie op passend onderwijs 1 oktober 2015;
3. Gesprekken op alle locaties om te komen tot een inventarisatie en analyse van de huidige ondersteuningsstructuur:
- Er zijn verslagen van de gesprekken gemaakt die, na feedback te hebben ontvangen van de gespreksdeelnemers, zijn vastgesteld.
- Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de beleidsmedewerkers van de Gemeente Losser, Dinkelland en Oldenzaal;
4. Analyse van de resultaten van de locatiebezoeken;
5. Beschrijving conclusies n.a.v. de resultaten;
6. Presentatie (beschikbaar na 24 februari);
7. Concept (versie 3) beschrijving van de deelopdrachten.

 

Werkgroepen
De deelopdrachten zullen door de verschillende werkgroepen uitgewerkt worden.
Start van de werkgroepen op 7 maart a.s.
Vanaf de start van het project is zorgvuldige communicatie, het leggen van verbindingen en het ontwikkelen vanuit commitment en inspiratie het uitgangspunt geweest.
De eerste resultaten vanuit de werkgroepen zullen op of rond 20 april gepresenteerd worden.

Wil je feedback geven op deze documenten of meedenken in één van onderstaande werkgroepen mail dan naar jan.vanderwel@attendiz.nl.

Voorbereiding Europese aanbesteding leermiddelenbeleid

Zoals bekend heeft de Stichting Carmelcollege in 2013 een vierjarig contract afgesloten met van Dijk Educatie voor de levering van leermiddelen. Het komende schooljaar 2016-2017 zijn we als Twents Carmel College nog gebonden aan dit contract.
Inmiddels is de Stichting volop bezig met de voorbereiding van een nieuwe aanbesteding die moet ingaan met de levering van leermiddelen voor het schooljaar 2017-2018. De projectgroep, bestaande uit een achttal vertegenwoordigers van de verschillende Carmelinstellingen is op dit moment bezig met de voorbereiding hiervan. Het Twents Carmel College wordt vertegenwoordigd door Gerrit Brouwer, locatiedirecteur Denekamp.
In januari is binnen het Twents Carmel College een werkgroep met vertegenwoordigers van alle locaties bij elkaar geweest om de wensen van de verschillende locaties om te zetten naar een gemeenschappelijke wens ten aanzien van de inkoop van leermiddelen.
 
De voorlopige voorkeur gaat uit naar een aanbesteding waarbij de school voor een vast bedrag per methode en per leerling kan beschikken over content (digitaal). De bij de methode behorende folio dient tegen productiekosten (gering bedrag circa 2 tot 5 euro per boek) te worden bijgeleverd. Het betekent dat alle folio lesmateriaal verbruiksmateriaal is geworden en na gebruik niet terug hoeft. De leerling kan het boek gebruiken voor aantekeningen, onderstrepen etc.  Alle digitale lesmaterialen zijn ook verbruiksmateriaal.  Er hoeft dan ook niet meer gewerkt worden met langdurige contacten met uitgevers.
 
Begin februari hebben alle scholen/instellingen van de Carmel hun wensen en verwachtingen gepresenteerd aan de projectgroep. Naast overeenkomsten bleken er ook verschillen te zijn tussen de Carmelinstellingen. Op basis van deze presentaties zijn een drietal groepsprofielen opgesteld. Een daarvan is het leveringsprofiel dat is voorgesteld  door het TCC. De  profielen  worden in de komende weken in een marktconsultatie voorgelegd aan uitgevers en distributeurs.
Op basis van de informatie van deze partijen worden de profielen zo nodig nog bijgesteld en vervolgens voorgelegd aan alle Carmelscholen. De bedoeling is dat zij vervolgens per instelling of per locatie een keuze maken voor een  leveringsprofiel.
Deze profielen vormen vervolgens het uitgangspunt voor de verdere uitwerking van de aanbesteding. Het is de bedoeling dat de aanbesteding dit najaar zal worden afgerond.
Zoals eerder aangegeven worden de leermiddelen voor het komende schooljaar nog geleverd door van Dijk. Het lijkt niet verstandig om dit jaar nog van methode te wisselen. Dit kan tot extra afschrijvingskosten leiden.

Evaluatie iPad-klassen

Zie voor meer informatie elders in dit bulletin.

Strategische Personeelsplanning

We doen als Twents Carmel College mee aan de pilot "Strategische Personeelsplanning" binnen de Stichting Carmelcollege. Door deel te nemen aan deze pilot krijgen we inzicht in onze personeelsformatie en kunnen we beter inspelen op vraagstukken omtrent personeel voor nu en in de toekomst.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.